تفاوت بین شناوری کل (Total Float) با شناوری آزاد (Free Float)

در بحث برنامه ریزی و کنترل پروژه مفهوم شناوری (float/slack) عموما برای توصیف مدت زمانی که یک رویداد یا فعالیت می تواند بدون تاخیر در اتمام کلی کار به تاخیر بیافتد ، استفاده می شود .
قبل از شروع لازم است یادآور شویم فقط فعالیتهایی که در مسیر بحرانی نیستند می توانند شناوری داشته باشند و مسیر بحرانی با توجه به تمام فعالیتهایی که شناوری کل آنها صفر است تعیین میگردد .
شناسایی شناوری ها میتواند در تخصیص منابع بسیار مفید باشد ، بطوریکه میتوان به فعالیتهایی با شناوری کمتر اولویت داده شود.
شناوری خود به دو دسته شناوری کل (total float) و شناوری آزاد (free float)  تقسیم میشود که در اکثر اوقات کسی تفاوتی بین این دو  قائل نمی شود، ولی در حقیقت در استانداردهای بین المللی ، بین این دو تفاوتهای اساسی وجود دارد که در ادامه به تعریف و ذکر تفاوت این دو مطلب از یکدیگر میپردازیم :
 
Total Float  یا به اصطلاح رایج شناوری کل:
شناوری کل مشخص کننده میزان مدت زمانی است که می تواند یک فعالیت به تاخیر بیافتاد بدون اینکه تاخیری در پروژه رخ بدهد؛ پس در مسیر بحرانی  ، شناوری کل صفر هستش . یعنی به زبان ساده تر ، دامنه ای که یک فعالیت می تواند بدون تاثیر بر تاریخ پایان پروژه حرکت نماید .
از لحاظ رابطه و فرمول نیز برای شناوری کل دو حالت وجود دارد که جواب آنها با همدیگر یکسان می باشد :
Total Float = Late Start date – Early Start date
Total Float = Late Finish date – Early Finish date
 
لازم به ذکر است که total float  در برخی موارد ممکن است با عنوان total slack  نشان داده شود که در واقع باهم یکسان می باشند .
 
Free Float  یا به اصطلاح رایج شناوری آزاد:
شناوری آزاد ، مدت زمانیست که می تواند یک فعالیت را به تأخیر بندازد ، بدون این که زودترین شروع فعالیت پس نیاز خودش را به تأخیر بیاندازد. باز هم به عبارت ساده تر یعنی دامنه ای که یک فعالیت می تواند بدون تغییر در شروع فعالیت پس از آن ، حرکت کند .
از لحاظ فرمولی هم روش محسابه آن به شکل ذیل است :
Free Float = ES of next Activity – EF of current Activity
 
در نهایت باید ذکر شود که شناوری عموما باید یک عدد مثبت باشد مگر در حالاتی خاص که در مقاله های آینده به توضیح آن خواهیم پرداخت .