هزینه و ضریب بالاسری


هزینه بالاسری چیست و چگونه محاسبه میشود ؟
 
همواره در اجرای پروژه های عمرانی ، هزینه هایی به پیمانکار تحمیل میگردد که امکان منظور کردن آنها درقیمت عملیات انجام شده مقدور نمی باشد و همچنین برای آنها در قیمت برآورد عملیات ، شرح ، ردیف و بهایی در نظر گرفته نشده است . این بدین معنی است که بهای ردیفهای فهرست بها، همانگونه که در مقالات گذشته توضیح داده شد، به صورت خام بوده و تنها هزینه اجرای کار از قبیل نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح و حمل در آن ها دیده شده و هزینه های جانبی دیگر مانند کسورات قراردادی، سود، هزینه های دفتر مرکزی و ... در آنها لحاظ نشده است و میبایست تحت عنوان ضریبی با عنوان ضریب بالاسری به بهای آنها اعمال گردد. این هزینه ها به دو دسته اصلی به عناوین هزینه بالاسري عمومی و هزینه بالاسري کار تقسیم میگردند که در مجموع به آنها هزینه های بالاسری اطلاق میگردد .
هزینه بالاسری هر پروژه در زمان تعیین قیمت پروژه (زمان مناقصه) توسط پیمانکار و با توجه به کلیه عملیات و محل و مدت اولیه پیمان محاسبه و به صورت ضریب درقیمت قرارداد منظور می گردد.
هزینه های بالاسری درعمل و واقعیت تابع مدت پیمان می باشد، نه تابع کارکرد ؛ ولی در قراردادهای عمرانی و غیر عمرانی این هزینه طبق توضیحات فوق و بصورت ضریبی تعیین میگردد که تابع کارکرد (مبلغ پروژه) می باشد و لذا در صورت طولانی شدن مدت پیمان (ناشی از قصور پیمانکار و یا قصور کارفرما) این هزینه ها ، بار مالی قابل توجهی را به پیمانکار تحمیل می نماید و پیمانکار عموما مجبور است هزینه های بالاسری پروژه را از حساب خود تأمین کند .
ضریب بالاسری مطابق بند 2-7-2 دستورالعمل کاربرد فهرست بها برای طرح های عمرانی و غیر عمرانی بصورت ذیل می باشد :
  1. برای طرح هاي عمرانی
    • اگر به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر 1.30
    • اگر به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می شوند، برابر 1.20
  2. برای طرح های غیر عمرانی
  • اگر به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر 1.41
  • اگر به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می شوند، برابر 1.30


 
البته تاکنون نظام فنی سازمان برنامه و بودجه جدول آنالیز و نحوه محاسبه ضرایب فوق را بصورت رسمی اعلام ننموده است ولی با توجه به برخی مستندات میتوان حدس زد این ضرایب چگونه محاسبه شده اند . آنالیز این ضرایب بصورت ذیل می باشد :

آنالیز ضریب بالاسری پروژه های عمرانی
ردیف شرح درصد
1 سود 8%
2 مالیات بر سود 1%
3 بیمه طرح های عمرانی 1.6%
4 هزینه دفتر مرکزی 2.5%
5 هزینه مستمر کارگاه 8%
6 هزینه ضمانتنامه ها 1.5%
7 هزینه های آزمایشگاه پیمانکار 0.2%
8 کمک به صندوق کارآموزی 0.2%
جمع: 23%
ضریب بالاسری پروژه های عمرانی : 1.30 = (23-100) / 100

آنالیز ضریب بالاسری پروژه های  غیرعمرانی
ردیف شرح درصد
1 سود 8%
2 مالیات بر سود 1%
3 بیمه طرح های غیر عمرانی 7.78%
4 هزینه دفتر مرکزی 2.5%
5 هزینه مستمر کارگاه 8%
6 هزینه ضمانتنامه ها 1.5%
7 هزینه های آزمایشگاه پیمانکار 0.2%
8 کمک به صندوق کارآموزی 0.2%
جمع: 29.2%
ضریب بالاسری پروژه های غیر عمرانی : 1.41 = (29.2-100) / 100ولی همواره توصیه میگردد که این هزینه ها بر اساس جزء به جزء شرح اقلام هزینه بالاسری مندرج در "پیوست 3" فهرست بهای ابنیه بصورت دقیق برای هر پروژه محاسبه و در قیمتهای پیشنهادی لحاظ گردد .
این هزینه ها به تفکیک بصورت ذیل می باشند :

1) هزینه بالاسري عمومی

این هزینه از نوع هزینه هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه هاي درج شده در زیر :
1-1) هزینه دستمزد نیروي انسانی دفتر مرکزي ، شامل نیروي انسانی مدیریت شرکت ، دفتر فنی ،اموراداري و مالی ، تدارکات و خدما ت.
1-2) هزینه بیمه هاي عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزي (سهم کارفرما)، به انضمام هزینه بیمه بیکاري کارکنان دفتر مرکزي .
1-3) هزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزي و هزینه هاي ایاب و ذها ب که توسط کارمندان یا مدیران ، با وسایل نقلیه عمومی انجام میشود.
1-4) هزینه سرمایه گذاري یا اجاره محل دفتر مرکزي .
1-5) هزینه نگهداري دفتر مرکزي .
1-6) هزینه استهلاك وسایل دفتري دفتر مرکزي .
1-7) هزینه آب ، برق ، و سوخت دفتر مرکزي .
1-8) هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزي .
1-9) هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزي .
1-10) هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزي .
1-11) هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزي .
1-12) هزینه تهیه اسناد، براي شرکت در مناقصه ها.
1-13) هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ها.
1-14) هزینه هاي متفرقه ، شامل هزینه هاي حقوقی و قضایی ، نشریات ، عضویت در مجامع ، و مانند آن ها.
1-15) هزینه عوارض شهرداري براي دفتر مرکزي .
1-16) هزینه سرمایه گذاري یا اجاره و هزینه هاي نگهداري و بهره برداري از انبار مرکزي .
1-17) هزینه دستگاهها و تجهیزات رایانه اي دفتر مرکزي.
 
 

2) هزینه بالا سري کار (کارگاه)

این هزینه ، از نوع هزینه هایی است که  میتوان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه هاي درج شده در زیر:
2-1) هزینه هاي سرمایه گذاري که شامل موارد زیر است :
2-1-1) هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است .
2-1-2) هزینه ناشی از وجوه نقدي آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست .
2-2) هزینه ضمانت نامه ها، که شامل موارد زیر است :
2-2-1) هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات .
2-2-2) هزینه ضمانت نامه پیش پرداخت .
2-2-3) هزینه ضمانت نامه وجوه حسن اجراي کار.
2-3) هزینه مالیات .
2-4) هزینه صندوق کارآموزي .
2-5) سود پیمانکار.
2-6) هزینه هاي مستمر کارگاه ، که شامل موارد زیر است :
2-6-1) هزینه دستمزد نیروي انسانی سرپرستی عمومی کارگاه ، دفتر فنی ، اداري ، مالی و تدارکات ، کمپ و کانتین و خدمات . همچنین ، هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف هاي فهرست بها و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ، منظور نشده است .
2-6-2) هزینه نیروي انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما و مهندس مشاور براي بازرسی و آزمایش قرار می گیرد.
2-6-3) هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزي به کارگاه و سایر نقاط ، براي کار مربوط .
2-6-4) هزینه تهیه نسخه هاي اضافی اسناد و مدارك پیمان .
2-6-5) هزینه غذاي کارکنان و کارمندان پیمانکار.
2-6-6) هزینه پذیرایی کارگاه .
2-6-7) هزینه هاي پست ، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه هاي متفرقه .
2-6-8) هزینه تامین وسیله نقلیه براي تدارکات کارگاه .
2-6-9) هزینه فتوکپی ، چاپ ، لوازم التحریر و ملزومات .
2-6-10) هزینه آزمایش هاي پیمانکار.
2-7) هزینه هاي تهیه مدارك فنی و تحویل کار.
2-7-1) هزینه هاي تهیه عکس و فیلم .
2-7-2) هزینه تهیه نقشه هاي کارگاهی
2-7-3) هزینه تهیه نقشه هاي چون ساخت
2-7-4) هزینه هاي برنامه ریزي و کنترل پروژه .
2-7-5) هزینه هاي نگهداري عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت .
2-7-6) هزینه هاي مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی .
توضیح 1) هزینه دستمزد نیروي انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آلات جزو هزینه ساعتی ماشین آلات پیش بینی شده است و از این بابت هزینه اي در هزینه هاي بالاسري منظور نشده است .
توضیح 2) در طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي ، چون هزینه هاي بیمه سهم کارفرما، بیمه بیکاري نیروي انسانی کارگاه، مالیات بر ارزش افزوده و همچنین هزینه عوارض شهرداري (براي پیمانهاي مشمول)، توسط دستگاههاي اجرایی از محل اعتبار طرح پرداخت میشود، هزینه اي از بابت آن ها در هزینه هاي بالاسري منظور نشده است .
 
جهت محاسبه دقیق هزینه های بالاسری پیمان بهتر است موارد فوق بصورت جدولی تهیه و هزینه هر یک از آیتم ها بصورت ماهانه و در نهایت برای مدت پیمان محاسبه گردد . جهت نمونه و سهولت ، جدول محاسبه هزینه های بالاسری پیمان در شکل 1 نمایش داده شده است .
پس از محاسبه هزینه ها از جدول ذیل ، با تقسیم این هزینه ها به مبلغ کل برآورد ، ضریب بالاسری واقعی کار محاسبه میگردد .


جدول شماره 1 ) صورت ریز اقلام هزینه بالاسری

در جدول فوق باید به نکات ذیل توجه نمود :

- در جدول فوق ضریب تخصیص ، نسبت سهم تخصیص یافته از آیتم مورد نظر برای پروژه ای است که هزینه بالاسری جهت آن محاسبه میگردد. بطور مثال شرکتی دو پروژه فعال دارد و یک شخص مدیریت پروژه هر دو پروژه را با نسبت مساوی بعده دارد ، در این حالت ضریب تخصیص جهت آیتم فرضا مدیر پروژه برابر 0.5 در نظر گرفته میشود . اگر این فرد تمام وقت متمرکز بر روی یک پروژه باشد ، ضریب تخصیص به عدد 1 افزایش می یابد .

- ستون ضریب ، جهت هزینه های افزایشی / کاهشی نسب به هزینه اولیه در نظر گرفته میشود . بطور مثال حقوق ثابت فردی را در ستون حقوق/هزینه لحاظ کرده ایم ولی فرد مورد نظر در سال مبالغ دیگری از قبیل عیدی و سنوات و مازاد مرخصی و ..... را نیز دریافت میدارد ، لذا میتوان در این ستون ضریبی جهت بالانس نمودن دریافتی شخص مورد نظر اعمال نمود تا هزینه ها واقعی گردد و یا میتوان برای هزینه های کارگاهی ضریبی (بعنوان پرت یا کنسلی) در نظر گرفت .


نکات کاربردی در ارتباط با بالاسری :
- به استناد بند 5 دستورالعمل ارائه تجزیه بها با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران به شماره 1232579/96 مورخ 31/3/1396 ، در صورتیکه پیمانکار تمایل به تخفیف دادن در ضریب بالاسری داشته باشد ؛ حداکثر میزان قابل قبول کاهش "ده درصد ضریب بالاسری" میباشد . بعنوان مثال برای برآورد با ضریب بالاسری 1.30 ، حداقل ضریب بالاسری قابل پذیرش در پیشنهاد قیمت ارائه شده توسط پیمانکار 1.17 میباشد.
- مطابق بند "ب" ماده 49 شرایط عمومی پیمان ، هزینه های بالاسری پیمانکار در دوران تعلیق ، به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، به پیمانکار پرداخت میشود . و اگر در اسناد و مدارک پیمان ، تعیین هزینه های یاد شده ، به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشد ، کارفرما در مورد میزان آن با پیمانکار توافق می نماید .
- مطابق پاسخ استعلام از سازمان برنامه و بودجه ، "اگر تاخیرات به وجود آمده در کار به عنوان تاخیرات خارج از قصور پیمانکار شناخته شود پیمانکار محق به دریافت خسارت تاخیر خواهد بود" . لازم بذکر است یکی از این خسارات ، قطعا هزینه های بالاسری مازاد پرداخت شده توسط پیمانکار می باشد .