چک لیست و مراحل اتمام پروژه ها
 
مراحل اتمام پروژه های عمرانی
در پروژه های عمرانی و بطور کلی در پروژه هایی که قرارداد آنها بر اساس شرایط عمومی پیمان بسته شده است ، همواره پس از اتمام مراحل اجرایی پروژه ، روند تحویل کار به کارفرما و یا بهره بردار دارای تشریفاتی است که عدم اطلاع دقیق از مراحل آن موجب ایجاد تاخیر و اتلاف هزینه برای پیمانکاران و کارفرمایان می باشد .
مراحل اتمام پروژه و تحویل کار به قدری حائز اهمیت است که تقریبا 10 ماده از مواد شرایط عمومی پیمان بطور مستقیم و یا غیر مستقیم درگیر این موضوع می باشند .
در این مقاله سعی بر این است که بصورت خلاصه ، مرحله به مرحله و بصورت یک چک لیست به توضیح این مراحل بپردازیم :
 
 
چک لیست مراحل اتمام پروژه
توضیحات مرحله بعد مسئول شرح عملیات مرحله
ماده 39 2 پیمانکار تقاضای تحویل موقت پیمانکار و معرفی نماینده جهت حضور در هیات تحویل و ارسال به مشاور 1
ماده 39 3 مشاور تایید تحویل موقت توسط مشاور و ارسال نامه جهت تشکیل کمیسیون تحویل موقت به کارفرما 2
ماده 39 5 کارفرما تایید کارفرما و تعیین تاریخ تحویل موقت (حداکثر 20 روز پس از تایید مشاور) و اعلام به مشاور و پیمانکار 3
ماده 22-ح 5 پیمانکار آماده سازی و نهایی کردن نقشه های چون ساخت (asbuilt) و ارسال به مشاور 4
ماده 39 6 هیات تحویل موقت تشکیل کمیسیون تحویل موقت 5
ماده 39 8 هیات تحویل موقت عدم مشاهده نواقص و تنظیم صورتجلسه تحویل موقت (شروع دوره تضمین) 6-1 6
ماده 39 7 هیات تحویل موقت تهیه لیست نواقص و تعیین زمان جهت رفع نواقص 6-2
ماده 39 8 هیات تحویل موقت کنترل رفع نواقص پس از دوره تعیین شده و دریافت گواهی رفع نقص (شروع دوره تضمین) 7
ماده 39 9 و 10 کارفرما ابلاغ صورتجلسه تحویل موقت  8
ماده 39-و _ پیمانکار شروع برچیدن کارگاه و خارج نمودن ماشین آلات و ابزار و مصالح اضافی متعلق به پیمانکار 9
ماده 40 11 پیمانکار تهیه صورت وضعیت قطعی حداکثر تا یک ماه پس از تحویل 10
12 مشاور رسیدگی توسط مشاور حداکثر سه ماه 11
13 و 14 کارفرما رسیدگی توسط کارفرما حداکثر 2 ماه 12
ماده 34 14 پیمانکار تقاضای استرداد ضمانتنامه انجام تعهدات در صورت عدم بدهی 13-1 13
ماده 35 پیمانکار تقاضای استرداد 50% حسن انجام کار 13-2
پیمانکار تهیه تعدیل قطعی و سایر مطالبات احتمالی از جمله مابه التفاوت ، تسعیر نرخ ارز و هزینه های حفاظت و نگهداری در دوره تضمین و .... 13-3
ماده 51 15 کارفرما تهیه صورت حساب نهایی توسط کارفرما ظرف 3 ماه از تصویب صورت وضعیت قطعی 14
ماده 52 16 _ تسویه حساب مالی (در صورت عدم اعتراض ظرف یک ماه پس از تهیه صورت حساب نهایی) 15
ماده 41 17 پیمانکار تقاضای تحویل قطعی پس از گذشت دوره تضمین 16
ماده 41 18 هیات تحویل قطعی تشکیل کمیسیون تحویل قطعی مطابق مراحل تحویل موقت 17
ماده 41 و 42 19 پیمانکار رفع معایب و نقایص توسط پیمانکار طی مدت تعیین شده 18
ماده 41 20 کارفرما  ابلاغ تحویل قطعی 19
ماده 35 21 پیمانکار درخواست استرداد باقیمانده حسن انجام کار 20
_ _ کارفرما تسویه حساب و پایان 21