موافقتنامه پیمان چیست ؟
(شرح مختصری بر موافتنامه پیمان و شرایط حقوقی حاکم بر آن)
 
موافقتنامه اولین و شاید مهمترین رکن یک پیمان است و در اصل سندیست مبنی بر توافق حداقل دو شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) بر سر یک موضوع ؛ لذا شاکله و هسته مرکزی یک پیمان میباشد .
مطابق ماده 2 شرایط عمومی پیمان ، " موافقتنامه سندیست که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان شده است" .
موافقتنامه از نظر حقوقی هم معنی با مفهوم "عقد" می باشد که مطابق ماده 183 حقوق مدنی عبارتست ازاینکه "یک یا چند نفر در مقابل چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد" .
بطور خلاصه موافقتنامه ، تراضی و توافق اراده کارفرما و پیمانکار را برای اجرای موضوعی نشان می دهد و البته که این تراضی و اراده نیز باید مطابق ماده 191 قانون مدنی ، نمود و ظاهر خارجی پیدا کند ؛ پس امضای کارفرما و پیمانکار در پای موافقتنامه نشان دهنده اراده آنها برای انجام موضوع پیمان با تمامی شرایط آن بوده و همینطور بیانگر اینست که این اراده ، صورت و ظاهر بیرونی بخود گرفته است .
پیمان بطور کلی از سه بخش اصلی شامل 1- موافتنامه 2- شرایط عمومی 3- شرایط خصوصی تشکیل شده است . موافقتنامه ، همانطور که قبلا هم بیان شد ، مهمترین بخش پیمان است که در آن مطالب اصلی شامل مشخصات طرفین ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ذکر شده است .
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نشریه شماره 4311 فرمت کلی یک موافقتنامه را در قالب 7 ماده تنظیم و منتشر نموده است که این مواد به ترتیب عبارتند از :
 
  1. موضوع
  2. اسناد و مدارک
  3. مبلغ
  4. تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار
  5. دوره تضمین
  6. نظارت بر اجرای کار
  7. نشانی دوطرف
البته در برخی پیمانها بسته به نوع توافق طرفین میتوان مواردی را به آن افزود .
لذا موافقتنامه خلاصه ای شفاف از کل پیمان می باشد که جزئیات آن در سایر اسناد و مدارک پیمان ذکر شده است و تمام این اسناد و مدارک در ماده 2 موافقتنامه باید ذکر گردد .
از اهمیت موافقتنامه پیمان ذکر این نکته کفایت میکند که مطابق توضیحات ماده 2 موافقتنامه " در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان ، موافقتنامه بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد" . این بدین معنیست که اگر در سایر بخشهای پیمان نظیر شرایط عمومی و شرایط خصوصی و سایر مدارک عمدا یا سهوا اشتباهی صورت بگیرد که در مغایرت با مفاد موافقتنامه باشد ، این متن موافقتنامه است که ملاک بوده و دارای ارزش و اعتبار می باشد .